Artikelen door Pittoors & Hermans

RvVb schorst bij UDN

Het bouwrijp maken van een terrein als bewijs van de uiterst dringende noodzakelijkheid, gaf in een recent arrest van 4 juli 2017 aanleiding tot een schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Wijziging Vlaamse Wooncode rond recht van voorkoop en sociaal beheersrecht

Het sociaal beheersrecht is een instrument van het woonbeleid. Het laat toe dat ongeschikte en onbewoonbare woningen die de eigenaar niet tijdig herstelt, in beheer kunnen worden genomen. De woning kan dan worden gerenoveerd en voor minstens 9 jaar worden verhuurd als sociale woning door de initiatiefnemer. Dit instrument bestaat al langer, maar wordt op […]

De tienjarige aansprakelijkheid voor ernstige gebreken die de stabiliteit van het gebouw of van een essentieel bestanddeel ervan in gevaar brengen (1792 en 2270 BW)

In beginsel geldt het principe dat indien de opdrachtgever de werken aanvaardt, hij erkent dat de aannemer en de archi­tect aan hun contractuele verplichtingen hebben voldaan. Hierbij ontslaat hij hen in beginsel van elke contractuele aansprake­lijkheid voor de uitgevoerde werken en geleverde diensten.

Toepassingsgebied van de lichte verborgen gebreken

Tegenhanger van de ‘ernstige’ verborgen gebreken zijn de ‘lichte’ verborgen gebreken.

Onder lichte verborgen gebreken wordt verstaan: gebreken die de stabiliteit van (een deel) van het gebouw niet aantasten, doch van die aard zijn dat indien de bouwheer ze ten tijde van de aanvaarding van het werk had gekend, hij ze niet aanvaard had.

Tijdigheid in het kader van lichte verborgen gebreken

Om de tijdigheid van de vordering te beoordelen dient een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds de waarborgtermijn en anderzijds de proceduretermijn.

De waarborgtermijn voor lichte verborgen gebreken is de peri­ode waarbinnen de aannemer aansprakelijk is voor verborgen gebreken.

Sinds de in­voering van artikel 2262bis in het Burgerlijk Wetboek, bestaat er eensge­zindheid in de rechtsleer.