Rolrechten bij RvS aangevuld met vergoeding voor Begrotingsfonds

Op 31 maart 2017 werd de wet 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat Begrotingsfonds zal worden gebruikt ter financiering van de vergoedingen van de advocaten belast met de juridische tweedelijnsbijstand en van de werkingskosten van de bureaus voor juridische bijstand.

Op 22 mei 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad een aanvulling op deze wet. Voor de Raad van State is, naast de rolrechten, per verzoekende partij bijkomend een bijdrage aan het Fonds verschuldigd voor elk verzoekschrift dat een eis tot herstelvergoeding voor buitengewone, morele of materiële schade, een beroep tot nietigverklaring, een cassatieberoep, een verzoek tot schadevergoeding tot herstel, een administratief kort geding, een verzet, een derdenverzet of een beroep tot herziening inleidt.
Deze regeling treedt in werking op een nader te bepalen datum.

Bij de RvVb en het Milieuhandhavingscollege werd dergelijke regeling tot op heden niet ingevoerd.

Voor meer informatie of vragen over dit topic kan u contact opnemen via info@pittoorsenhermans.be.