Algemene voorwaarden

Advocatenkantoor Pittoors-Hermans communiceert via e-mail met de cliënt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De communicatie gebeurt via het e-mailadres dat de cliënt opgeeft. Facturen worden per email bezorgd. Advocatenkantoor Pittoors-Hermans kan elke persoon hoofdelijk en ondeelbaar aanspreken in betaling van de gehele factuur wanneer zij optreedt namens meerdere personen in hetzelfde dossier. Wanneer de rechtbijstandverzekeraar van de cliënt in het Raadpleging na telefonische afspraak.

Het ereloon van Advocatenkantoor Pittoors-Hermans omvat de prestaties van de advocaat in het dossier. Het ereloon wordt verhoogd met 10% administratieve kosten en 21% btw. De tarieven voor erelonen en onkosten kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht. Uitzonderlijke kosten, zoals o.m. maar niet uitsluitend prestaties van derden en gerechtskosten worden doorgerekend aan de reële prijs. De cliënt aanvaardt dat het kantoor voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op derden en aanvaardt dat hij gehouden is tot betaling van de kosten en erelonen van de derden waarop beroep wordt gedaan. Facturen zijn betaalbaar binnen 14 kalenderdagen na betalingsverzoek. Ingeval van betwisting dient de cliënt de factuur schriftelijk te protesteren binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur.

Bij gebreke aan tijdige betaling kan het kantoor de prestaties opschorten. Advocatenkantoor Pittoors-Hermans kan in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-naleven van termijnen of het niet-leveren van prestaties. Het openstaande saldo wordt vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totaal verschuldigde bedrag bij gebrek aan tijdig protest en na schriftelijke aanmaning tot betaling. dossier tussenkomt, behoudt Advocatenkantoor Pittoors-Hermans zich het recht voor de erelonen en kosten die de verzekeraar niet dekt, te verhalen op de cliënt. Advocatenkantoor Pittoors-Hermans stort alle bedragen die zij voor rekening van de cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door. Op deze bedragen kan het kantoor sommen inhouden tot dekking van openstaande (voorschot)facturen en prestaties.

Het kantoor brengt de cliënt hiervan op de hoogte. De aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat uitgekeerd wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaats vindt, is elke aansprakelijkheid van het kantoor in elk geval beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag van de erelonen die aan het kantoor werden betaald. Het Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen de cliënt en Advocatenkantoor Pittoors-Hermans en de rechtbanken en hoven van Antwerpen zijn bevoegd, onverminderd het recht van het kantoor om zelf een vordering in te stellen bij een andere rechtbank.