Natuurbeheer en bosbeheer: goede voornemens op Vlaams niveau

De Vlaamse Regering keurde in de Ministerraad van 14 juli 2017 een aantal besluiten/decreten goed i.v.m. natuurbeheer.

  • een eerste besluit omvat de integratie van het Bosdecreet en het Natuurdecreet. Dat moet zorgen voor een volwaardig geïntegreerd beheer ten behoeve van het natuurbehoud.
  • een tweede besluit stelt een aantal criteria vast voor dit geïntegreerd natuurbeheer met als streefdoel de duurzame ontwikkeling van terreinen.
  • een derde besluit regelt de subsidiëring van d planning, de ontwikkeling en de uitvoering van dit geïntegreerd natuurbeheer. De subsidies zijn telkens gekoppeld aan de opmaak van een natuurbeheerplan.
  • De Vlaamse Regering hechtte ook al haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over fiscale gunstmaatregelen verbonden aan natuurbeheerplannen.
  • De Vlaamse Regering stelde in één beweging ook het Vlaams Natura-2000 i.f.v. het natuurbeheer programma voorlopig vast.

Met deze besluiten en ontwerpdecreten doet de Vlaamse Regering haar goede voornemens blijken.

Voor vragen of meer informatie kan u contact opnemen via info@pittoorsenhermans.be.