Je aannemer verbreekt het contract: dit moet je weten

Het komt soms voor dat de aannemer zomaar zijn werk staakt of…

Afwijkingen en mogelijkheid opheffen verouderde plannen en voorschriften

Naast de mogelijkheid om af te wijken van verouderde verkavelingsvoorschriften…

Codextrein ruimtelijke ordening gepubliceerd

Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse…

RvVb schorst bij UDN

Het bouwrijp maken van een terrein als bewijs van de uiterst dringende noodzakelijkheid, gaf in een recent arrest van 4 juli 2017 aanleiding tot een schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Wijziging Vlaamse Wooncode rond recht van voorkoop en sociaal beheersrecht

Het sociaal beheersrecht is een instrument van het woonbeleid.…

Natuurbeheer en bosbeheer: goede voornemens op Vlaams niveau

De Vlaamse Regering keurde in de Ministerraad van 14 juli 2017 een aantal besluiten/decreten goed i.v.m. natuurbeheer.

Update: inwerkingtreding omgevingsvergunning opnieuw uitgesteld

Op 1 juni 2017 zou de Vlaamse omgevingsvergunning definitief in werking treden. De inwerkingtreding wordt met het voorstel van decreet van het Vlaamse Parlement dd. 24 mei 2017 opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2018.

Openbaar onderzoek inzake ‘publiciteitsverordening’ loopt van 30 mei 2017 tot en met 29 juni 2017

Op 5 mei 2017 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake publiciteit principieel goed.

Rolrechten bij RvS aangevuld met vergoeding voor Begrotingsfonds

Op 31 maart 2017 werd de wet 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Openbaar onderzoek boskaart meest kwetsbare en waardevolle bossen op de helling

Op 31 maart 2017 keurde de Vlaamse Regering de kaart met de ‘meest kwetsbare en waardevolle bossen’ goed.